Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen OnlineMerkKleding, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts) handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van OnlineMerkKleding langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Retourneren

Bent u ontevreden over een artikel dan kunt u het in ongebruikte staat en zonder gebreken (inclusief labels) binnen 14 dagen voldoende gefrankeerd terugsturen en wordt het aankoopbedrag van het betreffende artikel terug betaald. Om hygiënische redenen kunnen ondergoed, badkleding en oorbellen niet worden geretourneerd. Dit geldt tevens voor artikelen die naar rook, parfum, wasmiddel of soortgelijke geuren ruiken. Indien uw volledige bestelling teruggestuurd wordt en u heeft betaald per creditcard, zijn wij genoodzaakt de creditcard commissiekosten te verrekenen met uw bestelling. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat onlinemerkkleding.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen.

U kunt de artikel(en) voldoende gefrankeerd terugsturen naar:
Onlinemerkkleding
Heereweg 311
1873GC Groet

Vergeet a.u.b. niet uw factuur mee terug te sturen.

Belangrijk: artikelen waarvan de labels/hangtags zijn verwijderd of losgemaakt worden niet retour genomen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. OnlineMerkKleding of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook (zie de algemene voorwaarden).

Betalingsmethoden

OnlineMerkKleding accepteert de volgende betalingsmethoden: Off-line betalingsmethoden, namelijk vooraf betaling middels overschrijving per bank. Bij betaling per bank dient ter controle een telefoonnummer opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

Producten prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant (zie de algemene voorwaarden). 

Levering

1. Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van OnlineMerkKleding wiens product(en) u hebt besteld.

2. OnlineMerkKleding zal altijd verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen.

3. De levertijd bedraagt ten minste 1 werkdag, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. OnlineMerkKleding is niet aansprakelijk voor vertraging in levertijden bij de vervoerder of door overmacht.

4. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op deze website anders is aangegeven.

5. OnlineMerkKleding is niet aansprakelijk voor het losraken van knopen, steentjes, ritsen, kwastjes, pailletten of andere aangebrachte componenten.

Reclamatie

OnlineMerkKleding is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal OnlineMerkKleding het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Contact

U kunt altijd contact met ons opnemen via email op info@onlinemerkkleding.nl. Wilt u liever iemand spreken kan dat tijdens kantooruren op 06-27056746.

Aansprakelijkheid

Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van OnlineMerkKleding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van OnlineMerkKleding zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro (€ 500,-). Aansprakelijkheid van OnlineMerkKleding voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op OnlineMerkKleding geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheidvan OnlineMerkKleding dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Voor de verzending van uw artikelen maakt OnlineMerkKleding gebruik van PostNL ook voor buitenlands zendingen (verzekerde barcode). Op alle zendingen zijn de procedures en voorwaarden van PostNL van toepassing.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen OnlineMerkKleding en u is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen twee (2) weken nadat OnlineMerkKleding of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: